Identifikačný údaj zmluvy Názov zmluvy Výstižný popis predmetu zmluvy celková hodnota predmetu zmluvy v EUR Dátum uzatvorenia zmluvy
RRRRMMDD
Dátum zverejnenia zmluvy
RRRMMDD
Identifikačné údaje zmluvných strán
--Obchodné meno Sídlo IČO--
Identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá uzavrela za zmluvnú stranu zmluvu
--Meno a priezvisko, funkcia--
02052011Zmluva o nájme nájom plynárského zariadenia74,40 ročne02.05.201102.05.2011SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 BratislavaIng. Rastislav Lauko, riaditeľ
20062011Záložná zmluvaZáložná zmluva č. 203/805/2009391 15720.06.201120.06.2011Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542
19072011Záložná zmluva Záložná zmluva č.0415-PRB2009/Z 130 38019.07.201119.07.2011Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava, Slovenská republika IČO: 30416094Ing. Ján Figeľ, PhD., 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
16112011Zmluva o nájmeZmluva o nájme plynárského zariadenia NZ 80/2011/RCS 112, 10 ročne16.11.201116.11.2011SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava Ing. Marek Paál, riaditeľ sekcie distribučných služieb
12072012Zmluva o termínovanom úvereZmluva o termínovanom úvere č. 26/005/12 60 00012.07.201212.07.2012Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11, Žilina, IČO: 31 575 951 Ing. Ivana Dobišová, riaditeľ regionálneho obchodného centra
25042012Zmluva o dielo Zmluva o dielo na zabezpečenie dodávky a montážných prác podľa Obchodného zákonníka 11 938,6825.04.201225.04.2012Peter Dado-DADO, M.R.Štefánika 31, 920 01 Hlohovec, IČO: 41 365 054Krchová, dodávateľ v zastúpení
27082014Kúpna zmluvaKúpna zmluva30 27.08.201427.08.2014Miloš Hudec, r. Hudec, nar. 30.08.1976, r.č. 76-08-30/7366 a manželka Jana Hudecová, r. Karabová, nar., 28.10.1976, r.č. 76-60-28/6766, obaja bytom 920 66 Horné Trhovište 83,Miloš Hudec, Jana Hudecová - kupujúci
29092014Zmluva o dielo Zmluva o dielo na zabezpečenie dodávky a montáže bezdrôtového rozhlasu 9802,8029.09.201429.09.2014M&B SONIC suono s.r.o., Sokolovská 617/9, 741 01 Nový Jičín, IČO:03117022 Michaela Křenová, dodávateľ v zastúpení
27122012Dodatok k zmluveDodatok k zmluve č. S99T100012 o zvoze a skládkovaní odpadu27.12.201227.12.2012A.S.A.Trnava, s.r.o. Priemyselná 5,917 01 Trnava IČO 31449697 Ing.Ľudovít Púček,riaditeľ
05022015Dodatok k zmluve Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu 05.02.201505.02.2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Ing.Štefan Šabík,predseda predstavenstva
12032012Dodatok k zmluveDodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 01.10.2003 199,16 ročne12.03.201212.03.2012Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 Emília Soukupová – vedúca oddelenia nájomnej agendy, Mgr. Juraj Markovič - vedúci oddelenia kalkulácií
10042012Zmluva o aktualizácií dát katastraZmluva o aktualizácií dát katastra10.04.201515.04.2015TOPSET Solutions s.r.o., Stupava,Hollého 2366/25B, IČO: 46919805 Ing. Jan Vlček - konateľ
27032014Dodatok č.2 k zmluve A/673/05/2007Zmluva o aktualizácii programov78,00 ročne27.03.201415.04.2015TOPSET Solutions s.r.o., Stupava,Hollého 2366/25B, IČO: 46919805 Ing. Jan Vlček - konateľ
23072015Zmluva o poskytnutí služiebZmluva o poskytnutí služieb na externý manažment projektu170022.07.201523.09.2015PROUNION a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra, IČO:45597103 Ing. Štefan Ilko, podpredseda predstavensta
09092015Kúpno-predajná zmluvaKúpno-predajná zmluva80009.09.201523.09.2015Jozef Beňo, s.r.o., Horné Otrokovce č.136, 920 65, IČO: 47573562 Jozef Beňo - konateľ
11092015Kúpna zmluvaKúpna zmluva176411.09.201523.09.2015Daniela Skokanová, Horné Trhovište č.1, 920 66 Horné Trhovište Daniela Skokanová - kupujúca
10092015Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TT081221 3251009201523.09.2015Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323Ing. Ľubomír Rartik, výkonný riaditeľ
24072015Zmluva o dieloZmluva o dielo č. 05/20152355024.07.201523.09.2015Miroslav Hulvan - MH Alarms, Šomodská 36, 920 01 Hlohovec, IČO:44659610Miroslav Hulvan
29092015Zmluva o Municipálnom úvereZmluva o Municipálnom úvere - Eurofondydo 25 59029.09.201529.09.2015Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11, Žilina, IČO: 31 575 951 Ing. Radoslav Hebnár, Reg. riaditeľ pre municipálny a firemný obchod
25.01.2016Kúpna zmluvaKúpna zmluva563421.1.201625.1.2016Ali group, s.r.o. Ružová dolina 25,821 09 Bratislava IČO 47 412 224 Vladimír Kraushúber - konateľ
26/001/16Zmluva o termínovanom úvereúver50 000,00Eur26.7.201630.7.2016Prima banka Slovensko, a.s.,Hodžova 11,010 11, Žilina, IČO: 31 575 951Ing. Jana Birčáková, riaditeľ odboru riadenia firemného a municipálneho obchodu
26/005/12Zmluva o termínovanom úveredodatok č.1/zmena úr. sadzby/15.8.201622.8.2016Prima banka Slovensko, a.s.Hodžova 11,010 11, Žilina, IČO:31575 951 Ing. Peter Kulifaj,firemný bankár,Ing.Daša Nováková,obchodný manažer
26/05/16Zmluva o dieloVyhotovenie MK /Fondy EÚ/99 585,05 Eur26.5.201625.5.2016CS, s.r.o. Strojárenská 5487, 917 02 Trnava, IČO:44101937Ing. Igor Baďura, konateľ
č.10/2015Zmluva o servise a údržbe /CCTV/Servis kamerového systémuviď. príloha26.11.201626.11.2016MH ALARMS,Šomodská 4138/36, 920 01 Hlohovec, IČO:44659610Miroslav Hulvan
RF 06/2016Zmluva o dieloSpracovanie žiaddosti na Recyklačný fond200,0010.6.201610.6.2016Fénnix, s.r.o.,1.mája 393/58, 920 41 Leopoldov,IČO:45376107Ing.Peter Bibza, konateľ
Zmluva č. S16T800023Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpaduOdber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z prevádzky kuchyne Materskej školyviď. príloha1.11.201621.11.2016FCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 31449697Ing. Bystrík Stanko, Ing. Tomáš Antal, konatelia
21.2.2017Kúpna zmluvaPredaj pozemkov8000,-21.2.201727.2.2017Gymex s.r.o,Pribinova 96,920 01 Hlohovec, IČO:46059229Ing. Marek Lietava
23.3.2017Zmluva o zbere a zhodnotení odpaduodoberanie -jedlé oleje a tuky23.3.20175.4.2017Fidelity Trade s.r.o. Trstínska cesta 9,917 01 Trnava, IČO:50 254 081p. Bc.Linda Holubová
26/001/16Dodatok č.1 Zmluva o termínovanom úverepredĺženie doby čerpania úveru31.3.20175.4.2017Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951Ing. Daša Nováková, obchodný manažer
tz2017-06-14vs6Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluvaaktualizácie programov4.7.201718.7.2017Topset Solutions s.r.o, Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava, IČO:46919805Ing. Ján Vlček
::PRIHLÁSIŤ SA::